QUOTES + IVA 21% INCLÒS

Una classe de prova

0,00 €

Una classe

- Pagant classes soltes

20,00 €

Matrícula

- En fer la inscripció inicial.

50,00 €

- Donant-se de baixa o deixant de pagar alguna quota es perdran els drets de matrícula.


Mensuals

2 dies a la setmana mínim - Tarifa plana

- Rebuts d'octubre a juliol.

- Rebut d'agost Q.M.

56,00 €

17,00 €

1 dia a la setmana

- Rebuts d'octubre a juliol.

- Rebut d'agost Q.M.

45,00 €

17,00 €

Descompte familia

- Descompte a cada membre en el rebut mensual.

- No s'aplicarà en la Quota de Manteniment i en les Quadrimestrals i Anuals.

5,00 €

Quota de manteniment Q.M.

- Rebut mensual en cas d'inassistència.

- Si t'interessa cal demanar-la.

17,00 €

Mainada de 6 a 11 anys.

- Rebuts d'octubre a juny.

- Rebut de setembre.

- Matrícula en fer la inscripció inicial.

30,00 €

25,00 €

45,00 €


Quadrimestrals +/- 10% estalvi

2 dies a la setmana mínim - Tarifa plana.

- Assistència de setembre a desembre, rebut a mitjans de setembre.

185,00 €

- Assistència de gener a abril, rebut a mitjans de gener.

208,00 €

- Assistència de maig a agost, rebut a mitjans de maig.

170,00 €

1 dia a la setmana.

- Assistència de setembre a desembre, rebut a mitjans de setembre.

150,00 €

- Assistència de gener a abril, rebut a mitjans de gener.

167,00 €

- Assistència de maig a agost, rebut a mitjans de maig.

140,00 €

Nota.

- Avisant amb temps les quadrimestrals es poden passar a mensuals i viceversa.


Anuals +/- 16% estalvi

2 dies a la setmana mínim - Tarifa plana.

- Assistència tot el curs.

528,00 €

1 dia a la setmana.

- Assistència tot el curs.

428,00 €


Tarifa plana

- Consisteix en 2 classes a la setmana que hauràs triat, es poden fer més classes, sempre que avisis amb antelació i l'espai de la sala ho permeti.

Pagaments

El pagament s’efectuarà per domiciliació bancària, amb excepció de les quotes Anual i Quadrimestrals que es poden pagar en efectiu.

La falta d’assistència a classe no eximeix el deure de pagar la quota.

Molt importat:

Cal avisar, abans del dia 25 del mes anterior al pagament, per: Canvi de tipus de quota, modificació de la domiciliació bancària o baixa del Centre.


La conjunció d’esforç, concentració i equilibri en la àsana, ens porta a viure intensament el moment present una rara experiència en la vida moderna.
BKS Iyengar

Avís legal
Política de cookies
Llegir més frases